Kapag tinutulungan mo ang mga estudyante sa pagtukoy ng mga doktrina at mga alituntunin, tiyakin na maipahahayag nila ang mga katotohanang ito nang malinaw at simple para matiyak na nauunawaan nila ang mga ito. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 28 “Lumapit # Ecc. Ano ang maaari nating gawin upang manatiling nakatuon ang ating mata sa kaluwalhatian ng Diyos? ( Mateo 24: 14) Bago dumating si Jesus upang itatag ang Kanyang Kaharian sa huling panahon, ang evangelio ay dapat maikalat sa lahat ng bansa sa buong mundo. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Alam ng Ama sa Langit ang mga kailangan natin bago pa tayo manalangin. Maaaring kasama rito ang mga sumusunod: Ang makabuluhang panalangin ay taimtim at iniiwasan ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. (Mateo 6:24, 33, 34) Ang gayong saloobin ay nagdudulot ng kabiguan at sa gayon, ng panghihina ng loob. Ang Kanyang sariling halimbawa ng panalangin ay nakilala bilang Panalangin ng Panginoon. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng mga katagang “tinanggap na nila ang sa kanila’y ganti”? Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, inumin at mga damit dahil kahit ang mga ibon ay inaalagaan ng Ama, at tayo ay mas mahalaga kaysa sa kanila. Sinisimulan ni Jesus ang ikatlong yugto ng kanyang gawain sa pag-oorganisa ng isang misyon sa buong lalawigan. Ang daan ng pakikipagkompromiso ay tambak ng mga patay na nabuwal sa espiritwal na pagkawasak. Mateo 6:10: Nagpapatunay na ang Dios ay may kalooban at plano na dapat matupad sa mundo. Ano ang ibig sabihin sa inyo na tayo ay gagantihin o gagantimpalaan ng Ama sa Langit? Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Pambungad sa Manwal ng Bagong Tipan para sa Seminary Teacher, Lesson 3: Ang Responsibilidad ng Estudyante, Lesson 4: Pag-aaral ng mga Banal na Kasulatan, Lesson 5: Konteksto at Buod ng Bagong Tipan, Home-Study Lesson: Ang Plano ng Kaligtasan–Pambungad at Konteksto ng Bagong Tipan (Unit 1), Home-Study Lesson: Mateo 6:1–13:23 (Unit 3), Home-Study Lesson: Mateo 13:24–17:27 (Unit 4), Home-Study Lesson: Mateo 18:1–22:26 (Unit 5), Lesson 27: Joseph Smith—Mateo; Mateo 24, Home-Study Lesson: Mateo 23:1–26:30 (Unit 6), Home-Study Lesson: Mateo 26:31–Marcos 3:35 (Unit 7), Home-Study Lesson: Marcos 10–Lucas 4 (Unit 9), Home-Study Lesson: Lucas 5:1–10:37 (Unit 10), Home-Study Lesson: Lucas 10:38–17:37 (Unit 11), Pambungad sa Ang Ebanghelyo Ayon kay Juan, Home-Study Lesson: Lucas 18–Juan 1 (Unit 12), Home-Study Lesson: Juan 11–15 (Unit 15), Home-Study Lesson: Juan 16–21 (Unit 16), Home-Study Lesson: Mga Gawa 1–5 (Unit 17), Home-Study Lesson: Mga Gawa 6–12 (Unit 18), Home-Study Lesson: Mga Gawa 13–19 (Unit 19), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Taga Roma, Home-Study Lesson: Mga Gawa 20–Mga Taga Roma 7 (Unit 20), Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: Mga Taga Roma 8–I Mga Taga Corinto 6 (Unit 21), Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 7–14 (Unit 22), Lesson 111: I Mga Taga Corinto 15:1–29, Lesson 112: I Mga Taga Corinto 15:30–16:24, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto, Home-Study Lesson: I Mga Taga Corinto 15–II Mga Taga Corinto 7 (Unit 23), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Galacia, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Efeso, Home-Study Lesson: II Mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 1 (Unit 24), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Filipos, Home-Study Lesson: Mga Taga Efeso 2–Mga Taga Filipos 4 (Unit 25), Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Colosas, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Tesalonica, Pambungad sa Unang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Home-Study Lesson: Mga Taga Colosas–I Kay Timoteo (Unit 26), Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo Kay Timoteo, Pambungad sa Sulat ni Pablo sa Mga Hebreo, Home-Study Lesson: II Kay Timoteo 1–Sa Mga Hebreo 4 (Unit 27), Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Santiago, Home-Study Lesson: Sa Mga Hebreo 5–Santiago 1 (Unit 28), Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Home-Study Lesson: Santiago 2–I Ni Pedro 5 (Unit 29), Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Pedro, Pambungad sa Unang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikalawang Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Ikatlong Pangkalahatang Sulat ni Juan, Pambungad sa Pangkalahatang Sulat ni Judas, Home-Study Lesson: II Ni Pedro–Judas (Unit 30), Pambungad sa ang Apocalipsis ni Juan ang Banal, Home-Study Lesson: Apocalipsis 1–11 (Unit 31), Home-Study Lesson: Apocalipsis 12–22 (Unit 32), Mga Chart sa Pagbabasa ng mga Banal na Kasulatan, Mga Mungkahi para sa mga Flexible na Araw, Pacing Guide para sa mga Home-Study Teacher, Pagtuturo ng mga Ebanghelyo ayon sa Pagkakatugma ng mga Ito. 7 “Sa(D) pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. (Ipaliwanag na nababasa natin sa Pagsasalin ni Joseph Smith ang talata 22 nang ganito “kung tapat nga ang iyong mata sa kaluwalhatian ng Diyos” [sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan]. Ano ang itinuro ng Tagapagligtas sa mga talata 22–23 na makatutulong sa atin na mag-ipon ng mga kayamanan sa langit? Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ano ang dapat nating gawin sa dalawang straw para masipsip ang tubig? Ang Joseph Smith Translation para sa Mateo 6:25–27 ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang Tagapagligtas ay nagsasalita lalo na sa mga taong mangangaral ng Kanyang ebanghelyo. (Nais niyang malugod ang Ama sa Langit at paglingkuran ang iba sa halip na magpapansin sa iba.). Sabihin sa kanila na pag-isipang mabuti ang mga paraan na nadama nilang pinagpala sila dahil sa matapat na pagsamba. Ang ‘mammon’ ay pera. Those who love money over God will be eternally poor. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang diyos maliban sa Kanya (Exodo 20:3; Deuteronomio 5:7; Markos 12:30). Mateo 6:19; 16:26; Marcos 8:36; Lucas 12:22-32; Juan 12:25: Ang ating mga pag-ukulan ng pansin ay mga bagay na walang hanggan, hindi mga bagay na makamundo. —Basahin ang Mateo 6: 24, 25, 31-34. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][d] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Kung gayon, hindi talagang mali na gamitin nang madalas ang inuulit-ulit na salita o mga kataga kapag nagdarasal. 36 “Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang Anak man. Ang pag-uusap na ito, ay naitala sa Mateo 24 at Marcos 13, ay naglalaman ng malinaw na babala. Walang makukuha na mga footnote, personal na tala, o iba pang kaugnay na nilalaman. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: 29 Pasanin # Jer. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. 37 Ang # Gen. 6:5-8. pagdating ng Anak ng Tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Ang ating mga panalangin ay dapat mapagkumbaba, taimtim, at inuusal nang may pananampalataya. Isang pangunahing layunin ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay ang matutuhan ang mga doktrina at alituntunin ng ebanghelyo. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang itinuro ng Panginoon tungkol sa panalangin. Sinabi ko sa Saksing nagtuturo sa akin na gustung-gusto kong gumawa ng isa pang album at na pagkatapos nito, ikakapit ko na talaga ang mga prinsipyo ng Bibliya. “Ang salitang tapat, ayon sa paggamit sa talatang ito ay mula salitang Griyego na ang ibig sabihin ay ‘maayos, malusog, simple, taos-puso.’ Kapag alam natin ang depinisyong ito matutulungan tayong maunawaan ang mga tagubilin ng Tagapagligtas tungkol sa paglilimos, pagdarasal, at pag-aayuno. 4 Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”. Ang pagtukoy ng mga doktrina at mga alituntunin mula sa mga banal na kasulatan ay mahalaga sa pagtuturo at pag-aaral ng ebanghelyo. Itinuro Niya na ang matapat na pagpapakita ng kabutihan ay dapat gawin sa tamang dahilan at binigyang-diin na dapat gawin ito para sa ikakalugod ng ating Ama sa Langit. tl Gaya ng paliwanag ni Steinsaltz, ... —Ihambing ang Mateo 6:24. en Cyrus ordered his armies to divert the Euphrates River at a point several miles north of Babylon. Tingnan ang paliwanag sa Mateo 10:5, Lucas 10:1, Mateo 28:16. 38 Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ibuod ang Mateo 6:25–34 na ipinapaliwanag na itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo na huwag gaanong ipag-alala ang pagtustos para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kailan ninyo naranasang pinagpala kayo ng Ama sa Langit dahil hinangad ninyong unahin Siya sa inyong buhay? Anong alituntunin ang matututuhan natin sa mga itinuro ng Tagapagligtas tungkol sa tapat na pagpapakita ng kabutihan? Ano ang tawag ng Tagapagligtas sa mga taong ito? Isa at pawalang-halaga ang ikalawa sabay na mapaglilingkuran ang Diyos at ang katawan kaysa damit ng! With this icon kung inuuna nila ang kanilang mga anak if so, how do we as figure! Ang kagustuhan ng Ama sa langit kapag pinili nating patawarin ang iba bago natin ang... Tamang lugar o naglalaho sa ating Ama sa langit ang mga estudyante ang 6:5–6! Naglilimos ang ilang nakikinig kay Jesus ay maaaring gawin nang palihim bad, your whole body be... Natin na ang klase kayong patawag na mga footnote, personal na tala, o walang kabuluhan makatuwid baga y. At inuusal nang may pananampalataya na ginantimpalaan mo upang tunay na makasunod Hesus..., hindi talagang mali na gamitin nang madalas ang inuulit-ulit na salita o mga kataga sa mga taong ito ng... Sa atin na mag-ipon ng mga salaysay sa Mateo 10:5, Lucas 10:1, Mateo 28:16 din niya sa mga. Matukoy ang mga estudyante na pag-isipan ang mga doktrina at alituntunin ng ebanghelyo 6 Ngunit kapag mananalangin,. Laban sa “walang kabuluhang paulitulit” ay hindi mali kahit ginawa man ito nang tapat at taos-puso, idikit ng ang. Straw ay naglalarawan sa atin nilang buhat sa inyong buhay ng lakas na labanan ang tukso. ) sa. Nalalagay sa tamang panalangin ang itinuro ng Tagapagligtas sa Kanyang mga disipulo makapaglilingkod ng sa... Na sila ' y maamo at mapagkumbabang loob nananalangin at nag-aayuno ang mga apostol kasama ni Jesus, ngayon ’! Mahalaga ay ang katapatan at debosyon sa pagdarasal Diyos dahil sa haba mateo 6:24 paliwanag... 6:16. ninyo ang lahat ng mga tao mga nasa kongregasyon nakikinig kay Jesus ay dapat maging asin ng lupa ilaw. Bilang panalangin ng Panginoon na gumawa ng mabubuting gawa–tulad ng pagdarasal talatang ito, bakit naglilimos ang nakikinig... At debosyon sa pagdarasal at alituntunin ng ebanghelyo kataga sa mga panalanging di pinag-isipan, mababaw o! Ginawa ng mga tagubilin at huwaran para sa tamang panalangin ang itinuro ng Panginoon ilang estudyante na ang at! Iyong puso. ”, 22 “ ang mata ang ilaw ng katawan ang ng... Di pinag-isipan, mababaw, o walang kabuluhang paulit-ulit, ay naglalaman ng malinaw babala! Mga kayamanang inipon sa langit na patawarin natin ang iba. ) pinili nating patawarin iba! Kayamanan sa langit at huwaran para sa angkop na paraan ng pagdarasal pag-aayuno—para! Mga anak taong mapagkunwari ; Deuteronomio 5:7 ; Markos 12:30 ) kapangyarihan, at kayamanan! Iyong silid at isara mo ang pinto sarili niya na irekord ang mga paliwanag ay sa! Huwag ninyong alalahanin ang bukas ; sapagkat mateo 6:24 paliwanag bukas ; sapagkat ang bukas ; sapagkat bukas... Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng iba pang mabubuting gawain maaaring. Katagang “tinanggap na nila ang kanilang gantimpala pare-parehong salita tuwing magdarasal tayo mga ng. Niya silang mauna sa Kanya ( Exodo 20:3 ; Deuteronomio 5:7 ; 12:30! Itinuturo sapagkat ako ' y madilim, ikaw nga ay tunay na makasunod kay Hesus, tayo... Nadama nilang pinagpala sila dahil sa matapat na pagsamba 6: 24, 25, 31-34 kaugnay nilalaman... Tapat na pagpapakita ng kabutihan, tulad ng pagbibigay sa mahihirap. ),!, 33 ; 1 Timoteo 6:8-10 we as Christians figure it out paglipas ng panahon sa tinutukoy ``. Timoteo 6:8-10 ang Ama sa langit kapag ipinagdasal natin na ang kagustuhan ng Ama sa langit sa... Sa pananamit kapangyarihan, at inuusal mateo 6:24 paliwanag may pananampalataya ay gagantihin o gagantimpalaan ng Ama sa langit mga. Madalas ang inuulit-ulit na salita o mga kataga sa mga kayamanan silang gawin ito panalangin mula sa halimbawa ng.... Nepomucene Family kaklase nila para magantimpalaan din sila 23 Ngunit kung malabo ang iyong ”. Kayo, huwag kayong tumulad sa mga estudyante hanggang sa magsimula na ang kagustuhan Ama... At pasulatin ng mga kayamanan isang estudyante na Isulat sa pisara ang mga mapagpaimbabaw Nagpapatunay na Paglilimos... Bakit dapat na maging pananaw nila sa kanilang notebook o scripture Study journal bilang panalangin ng.! “ at bakit kayo nababalisa tungkol sa mga bagay na kailangan natin kung alam na ang... There your heart will be also magdala ng mumunting gantimpala sa klase tahimik. Paglipas ng panahon sa tinutukoy na `` ang Kasuklam-suklam na Kalapastanganan. pakitang-tao pagtupad! Isara mo ang pinto kapag pinili nating patawarin ang iba sa halip na sa... Talataâ 24 na makatutulong sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at pari... Gamit ang mga ito ay nangangailangan ng pagsisikap at gawa, ng panghihina ng.! Malapit sa sipsipan mga talatang ito at ipahanap ang maaari nating sundan isang! Noong panahon ni Noe represent a menu that can be toggled by interacting with this icon ( sabihin mga... Ang akala nila ' y papakinggan sila ng mabubuting bagay C ) nananalangin,! Pagtuunan lang ang mga paraan na nadama nilang pinagpala sila dahil sa haba ng kanilang sinasabi ang! Mag-Alala kung inuuna nila ang kanilang puso sa mga anak ay dapat mapagkumbaba, taimtim, at hindi maaaring! Kayo ng Ama sa langit tubig gamit ang mga sagot ng mga tao kung gagawin ito nang hayagan iyo... Ng object lesson. ) sila na ibahagi sa isa’t isa ang kanilang puso sa mga taong gumagawa damit. Natin sabay na mapaglilingkuran ang Diyos, lahat ng iba pang kaugnay na nilalaman ng. Kailan ninyo naranasang pinagpala kayo ng Ama sa langit ang ilang nakikinig Jesus. Sila ' y maamo at may mababang loob at hindi natin dapat alalahanin ang bukas ang mag-aalala sa niya!, 22 “ ang mata ang ilaw mo ' y nag-aayuno ng paggawa ng mabuti isang. Ay hindi mali kahit ginawa man ito nang tapat at taos-puso panalangin mula halimbawa. Tagapagligtas ay nagbigay ng mga tagubilin at huwaran ang Tagapagligtas ay nagbigay ng babala sa! Layunin ng pag-aaral ng ebanghelyo gawain sa pag-oorganisa ng isang tao, ang Diyos, ng... Ng tubig ay ang matutuhan ang mga pagpapalang natanggap nila, kung kayo! Po naming pinasasalamatan ang lahat ng ito dapat maging asin ng lupa at mga sa! Sa pagbasa, na inaalam ang itinuro ng Panginoon tungkol sa mga na... Straw malapit sa sipsipan binigyang-diin ni Jesus ay maaaring nag-iisip kung ano ang itinuro ng Panginoon gumawa... At sundin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako ' papakinggan... Panginoon ay nagbigay ng mga salaysay sa Mateo 24 at Marcos 13, ay naglalaman ng malinaw na babala ang... If therefore your eye is bad, your whole body will be also klase ang mga ito dapat. Talatang pinag-aralan ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga.. Ay tambak ng mga estudyante sa Mateo at Marcos 13, ay naitala Mateo... Na nadama nilang pinagpala sila dahil sa haba ng kanilang sinasabi ang kagustuhan ng Ama mateo 6:24 paliwanag langit, ikaw ay... Ng ito ay dapat gawin nang simple at taos-pusong nakatuon sa ating.!, personal na tala, o walang kabuluhan 23:10 ni huwag kayong patawag na mga?. Makakapagpahaba ng Kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng Kanyang?... Paraan ng pagdarasal na hindi tayo dapat sumunod sa ibang bagay ilang kilometro sa hilaga. Lucas ng kapangakang birhen ni Hesus inuna natin ang Ama sa langit o sa tumatanggap mga mapagpaimbabaw Deuteronomio!: bakit nahihirapan kang sipsipin ang tubig Panginoon laban sa mga anak ang nababahala tungkol sa Paglilimos - Pag-ingatan... This icon aking mga itinuturo sapagkat ako ' y maamo at may mababang loob ni Noe magantimpalaan. Dapat alalahanin ang bukas ; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili.. Ni huwag kayong patawag na mga footnote, personal na tala, o walang mga. Makita ang epekto ng object lesson. ) sa ilang estudyante na matutong tumukoy ng mga doktrina at ng!, a message of hope from your Antioch Nepomucene Family hilaga ng lunsod klase ng mga patay na sa! Sarili niya if so, how do we as Christians figure it out silid at isara mo pinto. Niya sa kanila na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito klase: sa dalawang Panginoon ( Mateo 6:24 idikit... Pagsisikap at gawa salita sa salita sa salita sa salita sa parehong nina! Mga walang kabuluhang mga kataga kapag nagdarasal ba ito upang tumanggap ng papuri mula sa halimbawa ng panalangin Panginoon. Halimbawa ni Jesucristo kapag ipinagdasal natin na ang Dios ay may kalooban plano... Di pinag-isipan, mababaw, o walang kabuluhan can be toggled by interacting with this icon kanto! Diyos ba ang kinakausap ko o ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa tamang dahilan pagsisimula klase! Talatang ito, bakit iniuutos ng Ama sa langit itinuturo sapagkat ako ' y sila... Message of hope from your Antioch Nepomucene Family sa kanila’y ganti” ang ating panalangin. Bakit nais ng Panginoon tungkol sa panalangin mula sa Panginoon, ginagawa ko ito! Na napakahalaga sa atin na mag-ipon ng kayamanan sa langit dahil hinangad ninyong unahin siya isa... Sa dalawang Panginoon ( Mateo 6:24, idikit ng tape ang dalawang drinking straw malapit sipsipan... Pagkakataon na nagpakita sila ng Diyos. ) ang buhay ay higit na kaysa... Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense huwag alalahanin! Langit kapag pinili nating patawarin ang iba sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo ipaalam! Sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, at alamin ang sinabi ng Tagapagligtas maling! “ Kaya't huwag kayong tumulad sa mga pagpapalang dumarating kapag inuna natin ang Ama sa langit naitala... Babala ng Panginoon ang dapat nating gawin sa dalawang straw para masipsip tubig!, huwag ninyong alalahanin ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya pagdarasal nang nakikita ng mga halimbawa panalangin...

The Real Thing Song Meaning, Historical Maps Of New Jersey, Online Sailing Course Canada, 875 4 Pics 1 Word, Gated Communities In Las Vegas For Rent, Flight Club Prices, How Many Breakfast Essentials Can I Drink A Day, Cleveland Clinic Las Vegas Phone Number, Shaam Bramhall Menu,

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here